Wzór umowy Party Time Cover Band

Zabrze, dn. DATA

Zespół Muzyczny Party Time
www.zespol-muzyczny.com
Tel: 724 – 453 – 445

Umowa z zespołem muzycznym Party Time

Dotyczy wynajmu zespołu muzycznego „Party Time” (6 osób) do udziału w oprawie muzycznej. Umowa zostaje zawarta pomiędzy zespołem muzycznym „Party Time” z siedziba w Zabrzu przy ul. Grunwaldzkiej 14c/1, reprezentowanym przez: Silesia Music Michał Baranowski NIP 617-209-19-25 a organizatorem tj. IMIE NAZWISKO Adres zamieszkania organizatora to: ADRES

1 IMIE NAZWISKO TEL: 000-000-000 E-Mail: MAIL
2 IMIE NAZWISKO TEL: 000-000-000 E-Mail: MAIL

1

Zespół „Party Time” zobowiązuje się zapewnić oprawę muzyczną  Wesela/Poprawin  
Adres: ADRES UROCZYSTOŚCI
w terminie DATA WESELA w godzinach 12 godzin od (wstępnie 15:00 do godziny 3:00)

2

Wynagrodzenie ustala się na kwotę:
Koszt oprawy muzycznej:  zł.
Koszt oświetlenia:
Koszt ciężki dym:  zł.
Koszt dojazdu: zł.

Zadatek 1000 zł PLN  wpłacone na konto bankowe.
26 1020 2368 0000 2902 0607 5925 Bank PKO
Silesia-Music Michał Baranowski
Tytułem: Wesele Data waszej uroczystości

3

Umowy zaczyna obowiązywać po wpłacie zadatku w wysokości 1000zł na konto bankowe usługodawcę wymienione w pkt.2 do 7 dni od momentu podpisania dokumentu.

4

Rozwiązanie umowy może być uwzględnione:

4.1 Zamawiającemu przysługuje umowne prawo odstąpienia od umowy za zapłatą odstępnego w kwocie 600 zł, z którego może on skorzystać do 90 dni przed dniem wesela wskazanym  w §1

4.2 Usługodawcy przysługuje umowne prawo odstąpienia od umowy za zapłatą dwukrotności odstępnego w kwocie 2000zł, z którego może on skorzystać do 90 dni przed dniem wesela wskazanym  w §1

4.3 Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron
Usługodawca zobowiązuje się do zwrotu kwoty zadatku, która została wpłacona na konto bankowe, lub strony umowy ustalą inaczej.

4.4 W przypadku niedotrzymania/ zerwania umowy przez jedną ze stron po terminie krótszym niż 90 dni do daty wesela strona, która zerwała umowę jest zobowiązana zapłacić 50% kwoty ustalonej umową drugiej stronie. Nie dotyczy zdarzeń losowych, określonych w niżej wymienionym punkcie, zarówno po stronie organizatora i wykonawcy. 

4.5 W razie zaistnienia zdarzeń losowych (śmierci, nieszczęśliwego wypadku, siły wyższej zdarzeń nadzwyczajnych, zewnętrznych i niemożliwych do zapobieżenia i przewidzenia) uniemożliwiających wykonawcy wywiązanie się z umowy, wykonawca zobowiązany jest do zwrotu zadatku oraz udzieleniu pomocy przy poszukiwaniu zespołu. 

6

Zmiana terminu oprawy muzycznej.
Zamawiającemu przysługuje prawo do zmiany daty oprawy muzycznej za zapłatą dodatkowo kwoty 50% zadatku.

7

Organizator zobowiązuje się do wypłacenia zespołowi muzycznemu „Party Time” kwoty wymienionej w punkcie  2 tj. kwoty ustalonej pomniejszonej o kwotę zadatku po 8 godzinach usługi. Kwota ustalona wypłacona będzie przez organizatora  gotówką, jeżeli strony nie ustalą inaczej.

8

Organizator powierza Wykonawcy, a ten przyjmuje do wykonania poprowadzenie wraz z obsługą muzyczną i wokalną uroczystości weselnej.

9

Wykonawca wykona umowę samodzielnie przy pomocy własnych instrumentów i sprzętu muzycznego.

10

Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie zdolności, doświadczenie i środki materialne oraz sprzęt do wykonania przedmiotowej umowy oraz zobowiązuje się ją wykonywać z należytą starannością.

11

Organizator zobowiązuje się pokryć wszystkie dodatkowe koszty związane z wykonaniem niniejszej umowy, w tym w szczególności koszty wynajmu Sali 12m2, opłaty za energię elektryczną, opłaty parkingowe, tantiemy za prawa autorskie.

12

Za uszkodzenie bądź zniszczenie sprzętu muzycznego powstałe z winy osób niebędących członkami zespołu odpowiedzialność finansową ponosi organizator.

13

Brak prądu oraz inne przeszkody powodujące przerwy lub opóźnienia w obsłudze muzycznej imprezy (nie z winy zespołu) nie stanowią podstawy do przedłużania czasu jej trwania ponad czas określony w umowie.

14

W czasie trwania imprezy organizator zapewnia członkom zespołu muzycznego stolik z krzesłami  w pobliżu sceny oraz wyżywienie w trakcie imprezy: minimum 2 gorące pełne posiłki i napoje zimne, kawę oraz herbatę.

15

Organizator oświadcza, iż zapoznał się z usługą i materiałem demo zespołu i nie ma zastrzeżeń, co do repertuaru i  jego wykonania. Repertuar dostępny jest na stronie internetowej pod adresem www.zespol-muzyczny.com/repertuar

16

Organizator zobowiązuje się do zorganizowania noclegu w dniach data  lub zapłaty kwoty 800 zł. wyszególnionej w pkt.2

17

Szczegółowe informacje dotyczące oprawy na uroczystości takie jak dokładna godzina oraz scenariusz uroczystości organizator jest zobowiązany do 30 dni przed datą wykonania usługi.
www.zespol-muzyczny.com/danedowesela

18

Jakiekolwiek zmiany w niniejszej umowie mogą być dokonane tylko w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Strony nie mogą powoływać się na ustalenia pozaumowne.
Umowę odczytano, zgodnie przyjęto i podpisano.

Klauzula informacyjna świadczenie usług

Na podstawie art.13 ust. 1 i2 Rozporządzenia Parlamantu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 a dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119z 04.05.2016r.) zwanego dalej „RODO”, informuję, iż:

  1. Administratorem danych osobowych jest Silesia-Music Michał Baranowski z siedzibą ul Grunwaldzka 14c/1, 41-819 Zabrze
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: studio@silesia-music.pl
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) lub f) RODO w celu realizacji łączącej strony umowy lub wykonywanych zleceń. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez upoważnionych pracowników, współpracowników, podwykonawców lub innych podmiotów zaangażowanych z proces realizacji umowy lub zlecenia, oraz przez podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  4. Państwa dane osobowe wynikające z zawarcia i realizacji umowy lub odrębnego zlecenia będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, dla których dane są przetwarzane, a w szczególności przez okres przewidziany dla realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, Państwa dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim,
  5. Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora danych dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a ponadto prawo do przenoszenia danych, tzn. do otrzymania danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego oraz prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.
  6. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia realizacji umowy lub zlecenia.
  8. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
telefon kontaktowy 724 45 34 45 e-mail: partytime.zespol@gmail.com